Božie meno je Láska

Božie meno je Láska

Jedným zo záverov synodálnych stretnutí bola aj túžba lepšie a hlbšie spoznať základy našej
viery.


Farská syntéza: „Musíme sa vedieť odborne vyjadrovať k problémom doby, preto
navrhujeme vytvoriť na úrovni farnosti permanentnú formáciu veriacich“.
Arcidiecézna syntéza: „V konzultáciách zaznel práve veľký hlad po formácii, po katechéze,
po vysvetľovaní Božieho slova a právd viery, duchovného života atď. Veriaci sú si vedomí
svojej neschopnosti „obhájiť nádej, ktorá je v nich“ (1Pt 3, 15) pred súčasným svetom a
potrebu vzdelávať sa vo viere“ (3). „Potreba intenzívnejšej formácie v ekumenickej oblasti na
všetkých úrovniach Cirkvi“ (7). „Účastníci vyslovili potrebu permanentnej formácie laikov“
(10).


Celoslovenská syntéza: „Syntézy ukázali potrebu zavádzať a podporovať farskú katechézu,
sprevádzanie po prijatí sviatostí a trvalú formáciu kňazov a laikov“ (33). „Ľudia snívajú
o Cirkvi, v ktorej budú dôverné vzťahy ako v rodine a kde budú pod duchovným vedením
kňazov niesť ‚jeden za druhého duchovnú zodpovednosť‘. Laici túžia po hlbšom poznaní
a prežívaní svojej viery a potrebujú kreatívne ponuky ako sa zapojiť do misie, zohľadňujúce
ich životné podmienky (časové, rodinný rytmus a pod.)“ (41). „Ukazuje sa ako potrebné
prejsť od statickej a uzavretej pastorácie k pastorácii dynamickej a otvorenej, k rozvíjaniu
duchovného života, privádzaniu ľudí k živému vzťahu s Ježišom, aby sa naučili zotrvávať
v Kristovej prítomnosti a v osobnej modlitbe. Dôležitá je katechéza a formácia, lebo
nesprávne chápanie spoluúčasti a misie vyplýva z nedostatočného chápania a prežívania
učeníctva“ (50).


Celosvetová syntéza: Téma formácie sa objavuje 22-krát, a to najmä: potreba formácie
v ekumenickom dialógu (22), v počúvaní a rozlišovaní (33), v sociálnom učení Cirkvi (46),
pre mládež (35),rodiny (51) a pre ženy, aby sa mohli zapojiť do vedenia cirkevných štruktúr
a liturgických slávení (64), v synodalite (82-83), v spiritualite (84) a liturgii (95).


Povedal by som, že Božích znamení a aktuálnych podnetov na túto tému máme dostatok. Teraz
len: ako na to?


Začneme teda stretnutiami s diskusiou o základoch našej viery s názvom „Božie meno je Láska“.
Budeme hovoriť o zmysle náboženstva vo svete, o Ježišovi a Božej Trojici, ako aj o stvorení
a dialógu s inými náboženstvami. Začneme 22. novembra v utorok po adorácii od 20.00 do 21.00.
Nakoľko chceme, aby sa zúčastnili aj obaja rodičia, ak majú malé deti, zopakujeme tú istú tému aj
vo štvrtok, opäť po adorácii od 20.00 do 21.00. Stretnutia budú každý týždeň, budú nadväzovať na
seba a budeme mať k tomu aj výbornú knihu od Prof. Piera Codu, ktorý je aktuálne
koordinátorom pápežskej Medzinárodnej teologickej komisie a pred pár dňami bol aj v Bratislave.
Knihu si môžete zakúpiť v sakristii za 12€ (so zľavou 20%) a odporúčam prečítať si dopredu tému,
o ktorej budeme diskutovať na stretnutí.


Zámerom je, aby ste podrástli v poznaní viery, nehovorili o nej iba intuitívne a upokojili aj
zvedavosť, ktorá je motorom nášho napredovania. V spolupráci s druhými tak spoznáme projekt,
pre ktorý sme boli stvorení. Preto ste pozvaní všetci, ale najmä tí, ktorí ste v tzv. aktívnom veku.
Takže zhrniem: pozývame vás do nášho farského kostola na stretnutia s diskusiou o základoch
našej viery, ktoré sa budú konať v utorky od 22. novembra od 20.00 do 21.00 a budú opakované

vo štvrtky v tom istom čase. Pomôže nám kniha, ktorú si môžete zakúpiť so zľavou v sakristii za
12€.