Sväté Prijímanie

Čo je Prvé sväté prijímanie?

Pri Prvom svätom prijímaní sa pokrstený človek sám slobodne a vedome rozhodne, že chce byť kresťanom katolíkom, chce patriť do Kristovej Cirkvi a chce sa od Ježiša učiť žiť ako žil on.

Čo je potrebné ku Prvému svätému prijímaniu?

Vek užívania rozumu, čiže najmenej 7 rokov, a absolvovanie dôkladnej prípravy, aby človek primerane svojim schopnostiam chápal Kristovo tajomstvo a nábožne mohol prijať Pánovo telo. Túto prípravu vykonávajú predovšetkým rodičia a tí, ktorých o to požiadajú rodičia, resp. sám pokrstený: kňazi, veriaci priatelia, katechéti, rehoľné osoby.

Ako prebieha Prvé sväté prijímanie?

Počas slávnosti pokrstený vedome a slobodne skladá krstný sľub, v ktorom je zrieknutie sa hriechu, pokušení a Zlého, vyznáva vieru v Trojjediného Boha, Cirkev a večný život, a prejaví túžbu žiť ako žil Ježiš a v jeho Cirkvi, aby život človeka zodpovedal evanjeliu Ježiša Krista. Na znak toho pristupuje po prvý krát ku svätej spovedi, ktorou toto svoje rozhodnutie spečaťuje, a plne sa zúčastňuje na svätej omši. To znamená po prvý krát prijíma Sväté prijímanie, čiže Eucharistiu. Od tejto chvíle je začlenený do farnosti, ktorá je miestnym skonkrétnením Cirkvi a už sa podieľa na jej aktivitách, sláveniach, poslaní a službe.

Čo po Prvom svätom prijímaní?

Slávnosť Prvého svätého prijímania nie je len zavŕšenie prípravy, ale predovšetkým začiatok nového obdobia rastu osobnosti pokrsteného. Vďaka Eucharistii sa od tejto chvíle začína viac rozvíjať krstná milosť a preniká oblasť vzťahov (rodina, farnosť, priatelia, škola, šport, práca) a oblasť poznávania. Toto obdobie zdokonaľovania cez rôzne farské stretnutia a aktivity trvá až do prijatia sviatosti birmovania, ktorou sa završuje uvedenie pokrsteného (dieťaťa i dospelého človeka) do kresťanského života.

Podmienky na prijatie Prvého svätého prijímania:

  • Priniesť krstný list kandidáta.
  • Vypísať a podpísať prihlášku.
  • Poznať základné modlitby a vedomosti z viery.
  • Absolvovať stretnutia spoločnej prípravy.
  • Absolvovať prípravné stretnutia pre rodičov detí.