Birmovka

Čo je birmovka?

Sviatosť birmovania obohacuje pokrstených zvláštnymi darmi Ducha Svätého, vďaka ktorým dokážu vziať na seba zodpovednosť za šírenie a vysvetľovanie viery v Ježiša Krista a za budovanie Cirkvi. Takto posilnení kresťania, t. z. Ježišovi učeníci sú ochotní za svoju vieru znášať útrapy, ba aj mučenícku smrť. Predovšetkým túžia zhromažďovať zástupy ľudí, aby spoločne realizovali Ježišov testament: „…aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21). Keďže objavili Božie svetlo a získali Ježišovo myslenie nechávajú sa spoločne viesť jeho slovami v evanjeliu, o ktorých sú presvedčení, že sú jediné schopné priviesť ľudí ku vzájomnému bratstvu.

Ako prebieha príprava?

Prípravu na birmovku vedie farské spoločenstvo. Pokrstených povzbudzuje k odvahe viesť múdry dialóg s dnešným svetom, k spoznaniu a prehĺbeniu osobného vzťahu s Ježišom Kristom a k spolupráci s Duchom Svätým. Objavujú konanie Boha vo svojom živote a učia sa novinke spoločného života podľa evanjelia v konkrétnych farských aktivitách: na stretnutiach, diskusiách a v pastoračných sociálnych projektoch.

Kto môže byť pobirmovaný?

Každý pokrstený, ktorý prijal Eucharistiu a ešte nebol pobirmovaný. Odporúča sa, aby už dosiahol 13. vek života.

Ako sa udeľuje birmovka a kto ju udeľuje?

Riadnym vysluhovateľom sviatosti birmovania je biskup. Pri krste dospelých sa z praktických dôvodov a po schválení biskupom dovoľuje udeliť birmovanie aj kňazovi. Na birmovanie sa používa posvätený olej – krizma, ktorou sa pomaže čelo kandidáta a pritom sa hovoria slová: „M., prijmi znak daru Ducha Svätého“, na čo kandidát odpovie: „Amen“. Následne vysluhovateľ povie: „Pokoj s tebou“ a birmovanec odpovedá: „I s duchom tvojim“. Pomazanie krizmou robí človeka pružným a pevným v živote, je znakom vnútorného uzdravenia a sily. Vonkajším prejavom birmovky je zvláštna radosť, štedrosť a krása človeka. Počas tohto obradu birmovný rodič položí svoju ruku na rameno birmovanca, čo znamená osobnú zodpovednosť za jeho rast v ľudskosti a viere.

Je birmovka nutná ku spáse?

Birmovka nie je nevyhnutná ku spáse človeka, ale kto ju zatvrdilo odmieta alebo ňou pohŕda, koná nemúdro, lebo odmieta nevyhnutný Boží dar pre naplnenie svojho životného poslania a pre realizáciu svojho príspevku pre ľudskú spoločnosť.

Prečo si vyberáme ďalšie meno pri birmovke?

Pri birmovke si sám pokrstený človek vyberá jedinečné meno podľa mena svätca, ktorého si berie za svoj vzor, ktorému sa chce podobať v službe Cirkvi a spoločnosti a ktorý mu v tom bude pomáhať.

Podmienky udelenia birmovky

  • Osobne požiadať na farskom úrade.
  • Priniesť vlastný krstný list.
  • Absolvovať potrebnú prípravu.
  • Poznať základné modlitby a pravdy viery (Otče náš, Zdravas, Sláva, Vyznanie viery, Ježišove Nové prikázanie, 10 Božích prikázaní, 5 cirkevných prikázaní, 6 hlavných právd, 7 sviatostí, 7 hlavných cností a 7 hlavných hriechov).
  • Birmovný rodič je spravidla vlastný krstný rodič; musí mať minimálne 16 rokov, byť katolík, prijal birmovanie a Eucharistiu, vedie život primeraný viere.