Niečo o pokoji

Niečo o pokoji

Čo je pokoj?
O pokoji sa dá hovoriť z rôznych hľadísk: v duševnom živote, v prírode, v spoločnosti,
v politike, v náboženstve, v liturgii, a pod. Slovo „pokoj“ etymologicky vychádza z latinského
slova „pax“, resp. „pangere“, čiže zjednať, pevne ustáliť, uzavrieť pakt, dohodu.