Pomazanie chorých

Čo je pomazanie chorých?

Choroba a utrpenie sú najvážnejšie skúšky v ľudskom živote, lebo človek vtedy skusuje bezmocnosť a obmedzenia. Choroba môže viesť k úzkosti, k uzatvoreniu sa do seba, niekedy dokonca k zúfalstvu a k vzbure proti Bohu. Avšak utrpenie prežívané v jednote s Bohom robí človeka zrelším, pomáha rozlíšiť, čo je v živote podstatné a čo nie.
Biblické prichádzanie Ježiša Krista ku chorým a trpiacim a ich duchovné posilnenie je zmyslom tejto sviatosti. Nesenie „svojho kríža“ s pomocou zvláštnej milosti tak dáva možnosť realizovať svoj život naplno aj v takýchto ťažkých situáciách. Táto milosť je darom Božieho Ducha, ktorý obnovuje dôveru a vieru v Boha a v prípade prichádzajúcej smrti posilňuje proti malomyseľnosti a úzkosti.

Kto môže prijať túto sviatosť a kto ju vysluhuje?

V priebehu storočí sa udeľovala čoraz výlučnejšie len v posledných chvíľach života. Preto dostala nesprávny názov „posledné pomazanie“. V posledných desaťročiach sa však znova objavuje celý význam tejto sviatosti: môže ju prijať pokrstená ťažko chorá osoba, alebo osoba, ktorá sa ocitá v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu. Môže sa prijať zakaždým, keď sa takýto zdravotný stav zhorší, resp. 1 krát do roka aj osoba nad 60 rokov života. Podmienkou je, aby prijímateľ sviatosti bol po svätej spovedi. Je vhodné prijať pomazanie chorých aj pred ťažkou operáciou.
Vysluhujú ju biskupi a kňazi a môžu ju vyslúžiť aj kresťanom nekatolíkom, ak o to požiadajú a nemajú k dispozícii svojho duchovného. Keďže ju nemožno udeliť človeku po jeho smrti, treba včas privolať kňaza k trpiacemu.

Ako prebieha a kto je prítomný?

Vrele sa odporúča, aby sa prítomní spoločne modlili s kňazom a vyprosovali osobitnú milosť pre chorého, ktorého následne kňaz pomaže požehnaným olejom v znaku kríža na čele a na rukách. Ich prítomnosť podporí chorého. Ak je chorý v bezvedomí, môže prijať túto sviatosť podmienečne, ak predtým oľutoval svoje hriechy a prejavil vôľu prijať túto sviatosť.
Je dobré kňaza upozorniť, skôr než pôjde ku chorému, či chorý môže prehltnúť Eucharistiu (Sväté prijímanie), či nie je nedoslýchavý a podobne. Taktiež je dobré chorého pripraviť na návštevu kňaza vhodným rozhovorom.

Aký je cieľ a účinky tejto sviatosti?

Kňaz tu neprichádza zastupovať medicínu a lekárov, ale v ňom Cirkev prichádza láskou objať, potešiť a posilniť trpiaceho človeka v zjednotení sa s trpiacim Ježišom Kristom. Trpiaci človek tak cez kňaza získava pokoj a odvahu kresťansky znášať a prijať chorobu, starobu či smrť, odpustenie svojich hriechov – ak predtým nemohol prijať svätú spoveď, telesné uzdravenie – ak to osoží jeho duchovnej spáse, a v hodine smrti ho s láskou a dôverou sprevádza k osobnému súdu vo večnom živote. Spojenie chorého s Kristovým utrpením je tak vďaka tejto sviatosti pre vlastné dobro trpiaceho a pre dobro celej Cirkvi.

Kde sa vysluhuje?

Najčastejšie v dome chorého, v nemocnici alebo v kostole. Doma je vhodné pripraviť kríž alebo vhodný obraz Ježiša Krista. Dôležité je včas privolať kňaza k trpiacemu.