Krst

Čo je krst?

Krst je kresťanský obrad, ktorý má viacero významov. Je prijatím do Cirkvi, v ktorej sa z Božej moci človek tajomne zjednocuje so životom, smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista, Božieho Syna. Očisťuje človeka od osobných hriechov a umožňuje mu rozvíjať svoje individuálne schopnosti na najväčšiu mieru. Pretože je zmluvou s Bohom, človek musí povedať svoje slobodné áno (u detí vyznávajú vieru ich rodičia).

Ako sa udeľuje krst?

Krst prebieha 3x poliatím hlavy vodou alebo ponorením do vody, pričom sa hovorí: M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Voda symbolizuje zrieknutie sa a očistenie od predošlého štýlu života a prijatie nového života podľa Ježiša Krista. Preto jeho súčasťou je zrieknutie sa Zlého, pomazanie krizmou, odovzdanie krstného rúcha a zapálenie krstnej sviece.

Kto môže byť pokrstený a čo sa vyžaduje ku krstu?

Krst môže prijať každý nepokrstený človek. Jediným predpokladom krstu je viera v Ježiša Krista, ktorá sa pri krste musí verejne vyznať, a túžba rásť v Ježišovej vzájomnej láske a múdrosti. Cirkev je spoločenstvom takýchto pokrstených ľudí.

Kto môže krstiť?

V bežných prípadoch krst udeľuje biskup, kňaz alebo diakon. V prípade núdze môže platne pokrstiť každý človek, keď má úmysel konať to, čo koná Cirkev: poliať hlavu krsteného vodu a povedať: M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Následne to treba oznámiť na miestny farský úrad.

Je krst skutočne jedinou cestou ku spáse?

Udeľovanie krstu nariadil Ježiš Kristus: Choďte, získavajte mi učeníkov zo všetkých národov a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal (Mt 28,19-20).
Z dôvodu, že Ježiš Kristus, Boží Syn sa stal človekom a zjednotil sa tak s každým človekom a následne zomrel za všetkých ľudí, a Duch Svätý umožňuje každému človeku tajomným spôsobom stretnúť Ježišov život, cestu ku spáse nachádzajú aj tí, ktorí nemajú príležitosť pravdivo poznať Ježiša a jeho Cirkev a úprimne žijú podľa svojho svedomia.

Aké meno vyberáme pri krste?

Pri krste človek dostáva jedinečné meno, ktorým ho Boh pozná a navždy prijíma v nezameniteľnej jedinečnosti. Toto meno zvyknú vyberať rodičia, alebo sám krstenec podľa nejakého svätca, ktorý sa stáva vzorom, pomocníkom a priateľom u Boha.

Podmienky udelenia krstu

  • O krst žiada na farskom úrade rodič dieťaťa, zákonný zástupca dieťaťa alebo sám krstenec.
  • Priniesť rodný list krsteného.
  • Existuje opodstatnená nádej, že pokrstený bude vyrastať v katolíckej viere.
  • Krstný rodič musí mať minimálne 16 rokov, byť katolík, prijal birmovanie a Eucharistiu a vedie život primeraný viere.