Materská škola bl. Zdenky Schelingovej

Kontakt:

Materská škola bl. Zdenky Schelingovej
Svätého Pia X. 1/A, 841 06 Bratislava IV

Email : msbl.zdenky1 (zavináč) gmail (bodka) com
Telefón : +421 910 842 062

Web : msblzdenky.edupage.org

Výchovný projekt MŠ: Univerzálne bratstvo

Univerzálne bratstvo ako paradigma novej kultúry a nového myslenia budúcnosti


Pedagogika spoločenstva v Materskej škole bl. Zdenky Schelingovej

Hlavný cieľ projektu: Univerzálne bratstvo = „aby všetci boli jedno…“ (Jn 17,21)
Čiastkové ciele projektu: Inklúzia, solidarita, bratstvo
Účel projektu: Integrálny rozvoj osobnosti človeka = „…aby mali život a mali ho v hojnosti“ (Jn 10,10b)
Poslanie projektu: Ozdravenie ľudskej spoločnosti
Stratégia projektu: Vzdelávacie, duchovné, kultúrne a športové aktivity
Hlavný nástroj projektu: Umenie milovať so Zlatým pravidlom všetkých náboženstiev:
„Rob druhým, čo by si chcel, aby oni robili tebe“
Predpoklady projektu: spoluúčasť, spolu-podielanie sa, horlivosť, odvaha, dynamická tvorivosť, všímať si a chápať nové požiadavky a potreby dnešného človeka, hlboká ľudskosť členov personálu
Názov ŠkVP: Cesta slnečného lúča

Ak sa pozrieme na realitu dnešného sveta, je ľahké vycítiť nedôveru a strach: stretávame desivý fundamentalizmus, vojny, boj o moc a vplyv na národnej i medzinárodnej úrovni, nadradenosť silných nad slabými, extrémnu chudobu, odopreté detstvo, pohŕdanie starobou. Všetci si môžu všimnúť ako hospodárska a sociálna nerovnováha, nedostatok pracovných miest, vyhliadok do budúcnosti a nedostatok zmyslu života vytvárajú roztrpčenie, odpor, strach a neznášanlivosť rôznosti a cudzieho.

Je na mieste otázka: v akej spoločnosti chceme žiť?

Kto cíti zodpovednosť za budúcnosť, je spontánne vedený k úvahe o inklúzii, solidarite a bratstve, ktoré sa javia ako odpoveď na problémy dnešnej spoločnosti a ktoré vidím ako základné piliere projektu výchovy budúcnosti.

Existujú tri jazyky: jazyk hlavy, jazyk srdca, jazyk rúk. Edukácia sa musí pohybovať po týchto troch cestách. Učiť myslieť, pomáhať cítiť dobrým spôsobom a sprevádzať v konaní, čiže vychovávať tak, aby tieto tri jazyky boli v súlade; aby dieťa – chlapec či dievča – myslelo to, čo cíti a čo robí, aby cítilo to, čo si myslí a čo robí, aby robilo to, čo si myslí a čo cíti. Takto sa edukácia stáva inkluzívnou, pretože každý má v nej svoje miesto, a je naplno ľudská.
Keď ale škola nie je schopná spoločne učiť koncepty, hodnoty a zvyky, stáva sa selektívnou a vylučujúcou; je určená len pre zopár ľudí alebo skupín. V takom prípade sa edukačný proces – ako sa to stalo v posledných 20-30 rokoch – roztriešti a už viac nezjednocuje. A „my dnes potrebujeme jednotu, potrebujeme výchovný projekt jednoty.“

Z tohto dôvodu, ak chce byť pedagogický pokrok nápomocný pre spoločnosť budúcnosti, musí odzrkadľovať osobné právo na edukáciu, v ktorom sú spomenuté tri prvky (inklúzia, solidarita, bratstvo) hlavnými opornými bodmi v národnej i medzinárodnej politike výchovy a vzdelávania. V tomto smere hovorí Všeobecná deklarácia ľudských práv: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a majú konať v duchu bratstva.“ Taktiež správa UNESCO s názvom Premyslieť edukáciu. Smerom k celosvetovému spoločnému dobru? , ktorá poznačí edukáciu v najbližších rokoch, zdôrazňuje inklúziu ako jeden z hlavných pojmov humanistickej edukácie. V tejto správe sa uvádza, že „humanistické hodnoty, na ktorých má byť postavená edukácia, sú: úcta k životu a ľudskej dôstojnosti, rovnosť práv, sociálna spravodlivosť, uznanie sociálnej a kultúrnej rozmanitosti, zmysel ľudskej solidarity a spolu-zdieľaná zodpovednosť za spoločnú budúcnosť. To sú základy našej spoločnej ľudskosti.“

Výchovné princípy Ježiša Krista nielen naplno odzrkadľujú závery týchto dokumentov, ale pomáhajú pedagógom učiť a viesť deti a mladých ľudí v celej realite ľudských hodnôt, z ktorých jednou je aj transcendentnosť/nadprirodzenosť. Odtiaľ integrálna výchova detí.
V súčasnej dobe aj v tradične kresťanských krajinách je edukácia poznačená novopozitivizmom, v ktorom chýba transcendencia, a to je dnes vôbec najväčšia kríza v edukačnom procese. Inkluzívna, solidárna a bratská spoločnosť, ako jediná naplno humánna a človeku prospešná, vyžaduje pripraviť myseľ i srdcia ľudí pre transcendentnosť.

Materská škola bl. Zdenky Schelingovej v Bratislave – Záhorskej Bystrici má za cieľ konštruktívne realizovať tento projekt výchovy budúcnosti cez vlastný Školský vzdelávací program Cesta slnečného lúča, vychádzajúci z Pedagogiky spoločenstva Chiary Lubichovej. Jeho počiatočným impulzom výchovy je objav Boha, ktorý je ako Láska Otcom všetkých ľudí a princíp jednoty celého ľudského spoločenstva. Vďaka tomuto princípu je skutočný problém dnešnej výchovy: stretnutie osôb a kultúr vyriešený z vnútra osobnosti každého jednotlivca, ktorý je vedený objaviť vlastné dary, rozvinúť vlastnú kreativitu a následne ju vložiť do realizácie spoločného projektu napredovania celej skupiny.
Túto úlohu sa snažia napĺňať tak členovia personálu ako aj vychovávané deti a ich rodiny.