Desaťročnica Materskej školy bl. Zdenky Schelingovej v Záhorskej Bystrici

Desaťročnica Materskej školy bl. Zdenky Schelingovej v Záhorskej Bystrici

Veľmi vďačne sme sa minulý piatok zúčastnili na slávnosti 10. výročia založenia Materskej
školy bl. Zdenky Schelingovej v Záhorskej Bystrici. Na prvý pohľad by bolo možné
poznamenať, čo také môže byť zaujímavé na materskej škôlke a čo také je výnimočné na 10.
výročí.

Desať rokov v mnohých prípadoch ubehne ako voda. Ak sa však na to pozrieme z pohľadu
skutočnosti, že prví škôlkari sú dnes stredoškoláci s pevným postojom založeným na
princípoch práve tejto materskej škôlky, tak toto výročie ponúka príležitosť pozrieť sa do jej
histórie a uvedomiť si význam vzdelávania už v materskej škôlke.

A práve tieto princípy dávajú tejto škôlke punc výnimočnosti. Princípy založené na
univerzálnom bratstve, jednote a vzájomnej láske, čo sú piliere Hnutia Fokoláre a jeho
zakladateľky Chiary Lubichovej. Celý vzdelávací systém vychádza z Pedagogiky spoločenstva
Chiary Lubichovej.

Táto výnimočnosť sa preniesla aj do samotnej slávnosti. Moderovaný začiatok slávnosti
v priestoroch kostola sv. Petra a Pavla predstavil osobnosti, ktoré sa aktívne podieľali na
vzniku materskej škôlky. Za všetkých spomeniem správcu farnosti dekana Ľudovíta
Pokojného, ktorý bol kľúčovým iniciátorom myšlienky zriadiť v priestoroch farského areálu
materskú škôlku. Ďalším do tandemu sú rehoľné sestry z Kongregácie Milosrdných sestier
Svätého kríža, ktoré od počiatku zastrešujú fungovanie škôlky po všetkých stránkach.

Po spomínanom úvode nasledovala sv. omša, ktorú celebroval otec arcibiskup Stanislav
Zvolenský. Vo svojom príhovore sa rovnako dotkol potreby vzdelávania a výchovy už v tom
najmenšom veku.

Po sv. omši sme sa všetci presunuli do farskej záhrady, ktorej súčasťou sú aj preliezky
a pieskovisko k dispozícii pre materskú škôlku. Tu program pokračoval kultúrnym
vystúpením, ako aj svedectvami rodičov, ktorých deti navštevovali, navštevujú, alebo
dokonca budú navštevovať škôlku. Jednotlivé svedectvá rodičov vyjadrovali skutočnosť, že
cez deti v škôlke sa vytvorilo nádherné spoločenstvo rodičov presiaknuté rovnakými
princípmi fungovania ako ich deti. Potešujúce svedectvá priniesli aj učitelia z iných škôlok na
západnom Slovensku, ktoré sa inšpirovali víziou výchovy a vzdelávania tejto škôlky.

Záver slávnosti priniesol aj troška fyzickej aktivity, kde predstavitelia troch spoločenstiev
participujúcich na zriadení a fungovaní materskej škôlky zasadili tri ovocné stromčeky
symbolizujúce tri triedy materskej škôlky. Samozrejme sadenie stromčekov prebehlo za
aktívnej účasti detí, mladých absolventov ako aj ich rodičov. Príjemnou bodkou programu bol
vynikajúci guláš, ktorý ešte umocnil pocit radostnej rodiny medzi všetkými.

Ostáva už len zaželať všetkým podieľajúcim sa na fungovaní Materskej škôlky bl. Zdenky
Schelingovej veľa sily, trpezlivosti a odvahy do ďalšej desaťročnice.

Ján Medelský