Havarijný stav veže kostola sv. Petra a Pavla

Havarijný stav veže kostola sv. Petra a Pavla

Zachráňme spoločne dominantu a symbol Záhorskej Bystrice

Finančný dar môžete priniesť do farskej kancelárie alebo poslať na podporný účet farnosti SK81 0900 0000 0051 8802 3660.

Kostol sv. Petra a Pavla je najvýznamnejšou stavebnou pamiatkou a dominantou Záhorskej Bystrice. Tak ako na iných miestach, aj u nás je neprehliadnuteľným znakom a symbolom prítomnosti kresťanskej viery i dokladom vývoja sakrálnej architektúry a umenia.

História tohto posvätného miesta siaha až do 14. storočia, kedy na mieste dnešného chrámu stála kaplnka sv. Petra. Tú, podľa písomných prameňov nahradil v prvej tretine 16. storočia po príchode chorvátskych kolonistov priestrannejší neskorogotický kostol zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi.

Sekundárne bola pristavaná k západnej stene kostola veža zdobená na rohoch renesančným kvádrovaním. Murivo pôvodnej veže, zachované dodnes, bolo vysoké 11,7 m. O tom, že veža kostola plnila v nepokojných časoch protihabsburských povstaní a osmanských hrozieb aj obrannú funkciu, svedčia dvojice kľúčových strieľní na severnej, západnej a južnej strane veže, umiestnené vo výške asi 5,2 m od terénu. Pravdepodobne v období stavby veže bol vybudovaný aj obranný múr okolo kostola.

Počas výstavby terajšieho chrámu v rokoch 1803 – 1805 bola spodná časť veže ušetrená búrania, murivo nadstavili a obostavali bočnými priestormi: v južnej
časti sa nachádza schodisko vedúce na chór a do veže, v severnej časti sa nachádza schodisko do podkrovia lode a svätyne kostola. Veža kostola je vysoká
40 m, helmica veže nad murivom má debnenú drevenú trámovú konštrukciu pokrytú medeným plechom. Na vrchole veže je kríž vysoký 2 m. Vo zvonici so
štyrmi akustickými otvormi sú zavesené štyri zvony odliate v roku 1925 firmou Richard Herold z Chomutova.

Súčasný barokovo-klasicistický kostol bol pred vyše dvesto rokmi vybudovaný jednak zásluhou grófskej rodiny Pálffyovcov, financiami z predaja farských viníc
a v neposlednom rade i veľkej obetavosti miestnych obyvateľov. Významnými a nákladnými obnovami prešiel chrám aj v nedávnom období. Po celkovej obnove a výmaľbe interiéru v roku 2004 bola v roku 2014 zrenovovaná a vymaľovaná aj fasáda kostola, tiež za výraznej pomoci a obetavosti členov farského spoločenstva a bystrických rodín.

Nedávny prieskum priestorov veže kostola poukázal na problém havarijného stavu helmice – ozdobnej strechy ukončujúcej vežu. Plášť z medeného plechu je
na viacerých miestach viditeľne prestrelený guľkami strelných zbraní a poprebíjaný skobami počas opráv v minulosti. Zatekaním vody prišlo k poškodeniu debnenia i drevenej konštrukcie krovu. Pokračujúca degradácia nosných častí helmice veže by v blízkej budúcnosti mohla mať za následok jej deštrukciu.

Uvedomujúc si túto skutočnosť má vedenie farnosti a farská rada zámer uskutočniť v tomto roku celkovú obnovu helmice veže i reštaurovanie kovového dvojmetrového kríža osadeného na vrchole veže. Celkový rozpočet na obnovu je vo výške 190 000 Eur. Pozostáva z nákladov na materiál – medený plech, drevo na debnenie a oprava poškodených častí krovu, z nákladov na postavenia lešenia na ukončení muriva veže i z financovania niekoľkomesačných náročných výškových prác.

Tak ako pred stáročiami, tak aj dnes je našou úlohou starať sa o chrám – miesto na ktorom Boh prebýva a kde sa s ním stretávame. Naši predkovia vedeli obetovať veľa z toho mála, čo mali, aby bol kostol dôstojným Božím príbytkom. Bolo by iste veľkým prejavom spolupatričnosti, ak by bystrické rodiny, firmy, ale aj jednotlivci v rámci svojich možností nasledovali príklad predošlých generácií a výraznou mierou prispeli k obnove najviditeľnejšieho symbolu a dominanty Záhorskej Bystrice.

Ďakujeme veľmi pekne! Nech dobrý Boh požehnáva darcov radosťou, zdravím a pokojom!

Finančný dar môžete priniesť do farskej kancelárie alebo poslať na podporný účet farnosti SK81 0900 0000 0051 8802 3660.