OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

AKTUÁLNE OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR
PRI SLÁVENÍ BOHOSLUŽIEB A INÝCH LITURGICKÝCHOBRADOV

S účinnosťou od 14. septembra 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.
355/2007 Z. z. zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb
alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb
.


Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného
obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú
nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských priestoroch umožniť
  len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • odstrániť vodu zo sväteničky,
 • pri vstupe do budovy si dezinfikovať ruky,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového
  ohybu),
 • osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky
  respiračného infekčného ochorenia sa nesmú zúčastňovať hromadných
  náboženských obradov,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich
  v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto
  voľné, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 • nepodávať si ruky,
 • pri obradoch nepijú z jedného kalicha viaceré osoby,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí
  rozdávateľ dezinfikovať ruky,
 • pri svätom prijímaní sa podáva svätý chlieb na ruku,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek
  podláh a predmetov,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona
č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží
pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.